Качество

 

Услуги, продукти и процеси: Хранко ООД знае, че успеха се основава на високото качеството на предлаганите услуги и продукти. Отговорността, иновациите и използването на най-модерни технологии са водеща философия за висококачествени продукти, услуги и процеси. Тази философия е подкрепена от непрекъснат, растящ процес на усъвършенстване и стремеж за предоставяне на актуални, надеждни и професионални услуги от всеки един отдел на дружеството.

Политика по качество

 

Непосредствена комуникация с потребителите, която съчетана с постоянното проучване на новите тенденции ни осигурява адекватна роля в динамиката на пазара. Задоволяване изискванията на клиентите по отношение възложената работа чрез високо качество на предлаганите услуги. Повишаване ефективността на предлаганите услуги при въвеждане на финансово изгодни процеси и методи, които биха довели до предотвратяване на възможните грешки Ние гарантираме пред нашите клиенти, че спазваме международните и националните нормативни изисквания, валидни за нашата дейност. Осигуряването на комфортна работна и околна среда за нашите специалисти, а също и съвременно за изпълнение на задълженията им оборудване. Практическия израз за реализацията на фирмената политика е внедряване на Системата за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008. С внедряването на СУК ние поставяме следните цели, които определяме като задължение за ръководството и целия персонал на фирмата: Обучение в и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена Система по качеството. Точни и пълно дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на персонала. Осигурявяне на сигурна и ефективна организация във всички сфери на нашата дейност. Създаване на среда със повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти и услуги, чрез реализация на принципа на съпричастност към резултатите от дейността на фирмата. Подобряване на рентабилността на извършваната дейност, чрез анализ на състоянието на оборудването и ресурсното му обезпечаване, планиране и внедряване на организационни подобрения, свеждащи до минимум спомагателните и нископроизводителни дейности. Поставяне на водещо място на принципа на превантивност на базата на систематичен анализ и решаване на възникналите проблеми. Незабавно реагиране от страна на всеки сътрудник при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и Системата за управление на фирмата като цяло. Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса подобрение, чрез усъвършенстване на системата и повишаване на изискванията към качеството на предоставяните от тях продукти. Разширяване на гамата на предлаганите услуги и засилване на пазарното присъствие на фирмата, изразено с количествени показатели. Спазване на правилата за здравословен и безопасен труд, съгласно националните и международни стандарти. В тази връзка ще се изисква от всички сътрудници на фирмата да проявят в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, за да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата за управление и активно да съдействат за нейното развитие. Висшето ръководство поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за провеждане и непрекъснато усъвършенстване на очертаната политика по качество, за да я превърне в действащ принцип за управление.

742
+

Успешни проекта

100
%

Доволни клиенти

10
+

Държави

12
+

Професионалисти

Сертификати за качество:

2821
2812
2813
2814
2815
2817
2818
2816
2820
2822
2823